• پل ارتباطی
  پل سنگی و شیشه ای دارای کافی شاپ، متصل کننده بال شرقی و بال غربی مجتمع های تجاری وارنا
 • پل
  پل
 • پل ارتباطی
  پل ارتباطی
 • پل ارتباطی
  پل ارتباطی
 • پل سنگی و شیشه ای دارای کافی شاپ، متصل کننده بال شرقی و بال غربی مجتمع های تجاری وارنا